Kto płaci składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe. Jednak nie jest to składka pomniejszająca wynagrodzenie brutto pracownika. Obowiązek opłacania jej ciąży na płatniku składek, który finansuje je w całości z własnych środków. Składka na Fundusz Pracy opłacana jest przez pracodawcę za: pracowników lub osoby pozostające w stosunku służbowym, nakładców, zleceniobiorców, osoby wykonujące umowę agencyjną, wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, za stypendystów sportowych, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Nie opłacają składek na FP osoby prowadzące działalność gospodarczą, dla których podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto, nie trzeba opłacać składek za duchownych, osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, odbywających zastępcze formy służby wojskowej, osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz pobierające zasiłek macierzyński.

Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP

Ubezpieczenie rentowe i emerytalne są obowiązkowe wiadomo czemu służą. Są jeszcze ubezpieczenie zdrowotne, które potrzebne są do uprawnień do bezpłatnego leczenia oraz ubezpieczenie chorobowe dzięki któremu wypłacane są świadczenia w razie choroby. Ponadto, opłacana jest jeszcze składka na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskujemy prawo do świadczeń w razie utraty pracy. Warto więc opłacać taką składkę. Natomiast Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest instytucją gwarancyjną mającą chronić roszczenia pracownicze, w razie niemożności ich zaspokojenia przez niewypłacalnego pracodawcę. To również bardzo korzystna składka. Fundusz Pracy podlega Ministrowi Pracy i Polityki. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy. To z niego finansowane są zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, stypendia i dodatki szkoleniowe dla osób bezrobotnych, a także działalność powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, wynagrodzenia wypłacane młodocianym pracownikom, koszty szkolenia pracowników i bezrobotnych, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, a także koszty związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia.

Zasiłek chorobowy

Jeśli za pracownika opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, to ma on prawo do zasiłku chorobowego. Jednak są pewne sytuacje, kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje. Na przykład za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony, na podstawie przepisów o wynagradzaniu, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dotyczy to niektórych grup pracowników, które mają prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy w czasie trwania zatrudnienia na podstawie przepisów szczególnych. Są to tacy pracownicy jak nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi oraz pracownicy badawczo-technicznych jednostek, pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk oraz asesorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Mają oni prawo do wynagrodzenia, ale pozostają prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia. Podobnie rzecz się ma, jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego oraz w czasie pozostawania w areszcie tymczasowym lub odbywania kary pozbawienia wolności. Ponadto, ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres trwania niezdolności do pracy, jeśli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego lub została spowodowana nadużyciem alkoholu. Wtedy ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za okres pierwszych 5 dni orzeczonej niezdolności do pracy.

Student na zleceniu

W Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają pracujący, osoby bezrobotne i studenci. Jednak nie zawsze uczelnia ubezpieczy studenta. Nie będzie on podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli pracuje na zlecenie, gdy skończy 26 lat. Młodsi studenci zawsze są mile widzianymi pracownikami, bo pracodawca nie musi opłacać za nich składek ani zdrowotnej ani na ubezpieczenie społeczne. Jednak jeśli mają takie życzenie, studenci mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie. Aby dokładnie stwierdzić jak ubezpieczyć młodego człowieka, warto najpierw zorientować się kim właściwie jest student. Otóż status studenta posiada się od dnia przyjęcia na studia do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Jeśli w tym czasie podejmie on pracę na umowę zlecenie, wtedy jest zwolniony z ubezpieczeń społecznych oraz z ubezpieczenia zdrowotnego. Zasadą jest, że swój status student traci w następnym dniu po dniu ukończenia studiów. Studentem jest osoba kształcąca się na studiach: pierwszego lub drugiego stopnia i na jednolitych studiach magisterskich. W kwestii ubezpieczeń do studentów nie zalicza się uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych. Jeśli student pracuje na zlecenie, to w przypadku gdy obronił pracę dyplomową, został wykreślony z listy studentów lub ukończył 26 rok życia, to pracodawca jest zobowiązany zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. I to pracodawca powinien dopilnować zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie.

Pracujący student a ubezpieczenie

Student do 26 roku życia jest ubezpieczony jako członek rodziny przez swoich pracujących rodziców. Po uzyskaniu tego wieku do ubezpieczenia zgłasza studenta uczelnia. Chyba, że osoba studiująca posiada inny tytuł do objęcia jej ubezpieczeniem zdrowotnym. Na przykład gdy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, prowadzi działalność gospodarczą czy pobiera świadczenie rentowe z którego jest potrąca na już składka na ubezpieczenie zdrowotne. Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, do ukończenia 26 lat nie podlegają ubezpieczeniom z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu. Niezależnie od tego jakie studia podjęła osoba, jeśli pracuje na podstawie umowy zlecenia, będzie podlegała ubezpieczeniu tylko jako zleceniobiorca, a nie jako uczestnik studiów. Ponadto, pracodawca będzie musiał odprowadzać od niego składki na ubezpieczenia społeczne. Dla ubezpieczonego studenta płatnikiem składek jest szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, która zgłasza studiującego do ubezpieczenia zdrowotnego. Składki finansowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa. Za studentów i uczestników studiów doktoranckich uczelnie opłacają składkę zdrowotną od kwoty odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Najnowsze komentarze
Kategorie
Kredyt lub pożyczka – sonda

Czy brałeś kiedyś kredyt lub pożyczkę?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
biznes i ekonomia pozyczanie poza bankiem konto w internecie same plusy kredyty bez bik jakie konto bankowe kredyt sposobem na szybka gotowke o 2 inf finansjera ubezpieczenie zdrowotne poza unia europejska ubezpieczenie wazny czynnik przy wyborze wakacyjnej oferty aby wakacje byly udane sporty ekstremalne a ubezpieczenia wakacyjne ubezpieczenie dla naszych dzieci o 3 inf finansjera o 2 teoria ekonomii dobry doradca od finansow godzenie interesow wybor doradcy po co sie ubezpieczac o 4 inf finansjera o 3 jakie ubezpieczenie nizszy zus dla rozpoczynajacych dzialalnosc oplacanie skladek zus a przedsiebiorcy czemu sluza skladki na fgsp o 5 inf finansjera o 4 kto placi skladki na fundusz pracy ubezpieczenie na fundusz pracy i fgsp zasilek chorobowy student na zleceniu pracujacy student a ubezpieczenie o 6 inf finansjera o 5 ubezpieczenie zdrowotne studenta ubezpieczenie rolnikow zgloszenie do ubezpieczenia szkola jezykowa egipt last minute o 7 inf finansjera o 6 pozyczki od zaraz konto internetowe zalety jak konto bankowe to tylko w sieci szybkie pieniadze zepsuty samochod o 8 inf finansjera o 7 kredyty online budzet miasta budzet gminy dziura budzetowa podatki dochodowe i ich udzial w dochodach panstwa o 9 inf finansjera o 8 rodzaje podatkow podatki i ich znacznie dla finansow wydatki samorzadowe wydatki rzadowe finansowanie unii europejskiej o 10 inf finansjera o 9 dlug publiczny pozyskiwanie srodkow przez panstwo spolki skarbu panstwa i ich wydatki finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw panstwowych wydatki na edukacje o 11 inf finansjera o 10 wydatki na sluzbe zdrowia wydatki budzetu panstwa praca we wloszech wyksztalcenie kierunkowe praca w niemczech o 12 inf finansjera o 11 kreatywnosc i innowacyjnosc praca w grecji praca we francji doswiadczenie zawodowe zdolnosci analityczne o 13 inf finansjera o 12 samodzielnosc i zaradnosc odpornosc na stres umiejetnosc pracy w grupie otwartosc na doswiadczenie i chec uczenia sie dyspozycyjnosc o 14 inf finansjera o 13 uczciwosc umiejetnosci kierownicze komunikatywnosc solidnosc i zdyscyplinowanie systematycznosc i umiejetnosc planowania o 15 inf finansjera o 14 praca w portugalii praca w danii praca w finlandii praca w irlandii praca w wielkiej brytanii o 16 inf finansjera o 15 praca w hiszpanii praca w holandii praca w norwegii sklep internetowy pomyslem na zycie restauracja biznes dla zaawansowanych o 17 inf finansjera o 16 projektant ogrodow doskonala praca dla tworcow stylistka paznokci meble ogrodowe dochodowy interes gastronomia sezonowa czy studia sa niezbedne w osiagnieciu sukcesu o 18 inf finansjera o 17 czy na warzywniaku mozna zarobic cukiernia pomyslem na slodki biznes szkolenie psow pozyczka lub dofinansowanie na rozkrecenie firmy male przedsiebiorstwo a pozyczka o 19 inf finansjera o 18 kwiaciarnia pachnacy biznes warunki kredytu na firme kredyt na firme jaki kredyt jest najlepszy dla malej firmy instruktor fitness o 20 inf finansjera o 19 firma sprzatajaca catering czy na tym mozna zarobic stosunek ekonomiczny miast przemyslowych gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana zarabianie poprzez biznes inf finansjera o 20